Baza legală de funcționare

În sectorul 4 administrarea și exploatarea piețelor, așa cum sunt acestea definite prin art. 7 din  Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a terenurilor aferente piețelor se face prin gestiune directă, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes.
 
Prin  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/18.11.2004, la data de 01.01.2005 a fost înființată Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 care, ulterior,  în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/29.01.2015, a fost reorganizată sub denumirea Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică și finanțare extrabugetară, specializat în domeniul administrării piețelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Giurgiului, nr. 109 A, sectorul 4.

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 administrează piețele dispuse pe teritoriul sectorului 4, precum și terenurile aferente acestora, în mod direct și/sau indirect prin asociere, participațiune, inchiriere, concesiune de lucrări, parteneriat public și privat cu alte societăți comerciale care au un obiect de activitate similar, în condițiile legii.

Pieţele se organizează şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii, elaborate în funcţie de tipul acestora, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.  Direcția este împuternicită să coordoneze procesul de elaborare a regulamentelor și să le înainteze, spre avizare, Consiliului Local al Sectorului 4.

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4  întocmește anual, pentru anul următor, în termenele stabilite de legislația în vigoare, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli și îl înaintează, spre aprobare, Consiliului Local al Sectorului 4.

Anual, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4  prezintă Consiliului Local al Sectorului 4, spre aprobare, execuția bugetară pentru anul precedent.

În scopul comercializării produselor agroalimentare și a celorlalte produse similare și complementare, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4  este împuternicită să încheie contracte, pe termen limitat, sau să încaseze taxe forfetare pentru ocuparea tarabelor, platourilor, țarcurilor și altele asemenea și să urmărească respectarea strictă a obiectului de activitate pentru care s-a acordat dreptul de folosință al spațiului respectiv.

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 are drept de control asupra activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4  este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017.