Procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de „paza a obiectivelor, a ordinii si linistii publice, a sigurantei bunurilor mobile si imobile” 2016

Nr. 33/26.01.2016

Anunt Anexa 2B

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizeaza procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de „paza a obiectivelor, a ordinii si linistii publice, a sigurantei bunurilor mobile si imobile” cod CPV 79713000-5 „servicii de paza”, cod CPV 79715000-9 „servicii de patrulare”.

 

Valoarea estimata a contractului : 625.000 lei fara TVA.

Conditii de participare: Pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor privind eligibilitatea, capacitatea tehnica, inregistrarea si capacitatea economico-financiara, va rugam sa prezentati urmatoarele documente: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului 314/2010/ Declaratie de eligibilitate prin care ofertantul face dovada ca nu se incadreaza la prevederile art. 180 din OUG 34/2006/Declaratie privind neincadrarea la prev. Art.181 din OUG 34/2006/ Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006/Declaratie privind experienta similara/Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie conform cu originalul) din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului este in domeniul ce face obiectul achizitiei-documentul trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data depunerii ofertei/ Informatii generale/Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei - copie conforma cu originalul/ Lista cu personalul de specialitate / Declaratie privind protectia mediului si protectia muncii/ Certificat de atestare fiscala (valabil la data depunerii ofertei) cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat emis de catre autoritatea competenta-original sau copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul/Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de Consiliul Local teritorial (valabil la data depunerii ofertei)- original sau copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul.

Documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea tehnica se intocmesc intr-un exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele trei plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis, netransparent.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1.Denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei pentru care s-a depus oferta privind achizitia directa de Servicii de „paza a obiectivelor, a ordinii si linistii publice, a sigurantei bunurilor mobile si imobile” - conform caietului de sarcini

2. Denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa.

3. Inscriptia : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 11.02.2016 ORA 12.00.

Plicului exterior i se va atasa scrisoarea de inaintare (Formularul nr.1)

Oferta se va depune adresa autoritatii contractante: Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, Sos. Giurgiului nr.109A, sector 4, Bucuresti.

Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut” in conditiile indeplinirii in totalitate a cerintelor precizate in caietul de sarcini.

Termen limita de primire oferte: 11.02.2016 ORA 09.30.

Informatii suplimentare: Invitatia de participare, caietul de sarcini, formularele si modelul de contract se pot obtine de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, adresa: Sos. Giurgiului nr.109A, sector 4, Bucuresti, in baza unei solicitari scrise depuse la registratura institutiei.