DPGACS4 organizeaza concurs/examen pentru ocuparea postului de Director Directie Administrativa

Denumirea Postului: Director

Serviciul / Biroul: Directia Administrativa

Cerintele postului

Conditii Generale:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii Specifice:

 • Studii superioare
 • vechime in specialitate 3 ani
 • Vechime in munca peste 5 ani

Documente necesare participarii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Acte de stare civilă: certificat naştere, BI/ CI (original şi copie)
 • Acte de studii: diplomă de licenţă, masterat, bacalaureat, alte diplome (original şi copie)
 • Carnetul de muncă conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 • Curriculum Vitae
 • Cazier judiciar
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului/ concursului de către medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate.

Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă si interviu, dupa caz.

Concursul / examenul va avea loc la data de 29.03.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Pieţe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Şos. Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, Bucureşti.

Proba interviu se va desfasura in data de 01.04.2016 ora 1100

Punctajele se stabilesc după cum urmează:

 • pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 • pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Vor fi declaraţi admişi candidaţii care au obţinut:

La proba scrisă:

 • minimum 70 de puncte pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere;

La interviu:

 • minimum 70 de puncte pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere la concurs la sediul Direcţiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, în perioada 07.03 - 18.03.2016, luni- vineri– intre orele 900-1300 la Secretarul Comisiei de concurs, dra. Toma Florentina-Vasilica - Serviciul Juridic, Resurse Umane.

 


 

Bibliografie

 1. Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii;
 2. Legea nr. 215/ 2001 – legea administratiei publice;
 3. H.C.L.S 4 nr. 7/ 29.01.2015 privind reorganizarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 si aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4;
 4. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publica;
 5. Hotararea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;
 6. Ordinul nr. 400/ 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entitatilor publice;
 7. Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 8. Hotararea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 9. Ordonanta de urgenta nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
 10. Normele metodologice din 14 februarie 2007 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/ 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
 11. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 12. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.