24.04.2017 - Anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii de „PAZA SI SUPRAVEGHERE” cod CPV 79713000-5 – „Servicii de paza” si cod CPV 79714000-2 – „Servicii de supraveghere”

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT in conformitate cu PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii de „PAZA SI SUPRAVEGHERE” cod CPV 79713000-5 – „Servicii de paza” si cod CPV 79714000-2 – „Servicii de supraveghere” prevazute in Anexa nr.2 din Legea 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

DPGAC Sector 4, in calitate de autoritate contractanta, va supune atentiei achizitia serviciilor de paza si supraveghere a pietelor aflate in administrarea directa a DPGAC Sector 4.

1. Tipul de contract: Contact prestari servicii de paza si monitorizare prin patrulare
2. Locul prestarii serviciilor de paza:
- Piata Agroalimentara Progresul – Sos. Giurgiului nr.109A, sector 4, Bucuresti
- Piata Agroalimentara Sudului – Str. Nitu Vasile nr.1, sector 4, Bucuresti
- Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei – Sos. Berceni nr.183B, sector 4, Bucuresti
- Piata Covasna – Str. Covasna nr.3bis

3. Codul CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2); 79714000-2- Servicii de supraveghere(Rev.2)
4. Valoarea estimata a achizitiei: 354.000 lei fara TVA
5. Durata contractului de achizitie publica: 8 luni fara posibilitate de prelungire
6. Sursa de finanţare: bugetul DPGAC Sector 4
7. Termenul limita de primire a ofertelor: 02.05.2017 ora 10.00
8. Adresa la care se transmit ofertele: sediul DPGAC Sector 4 din.Șoseaua Giurgiului, Nr.109A, Sector 4, Bucuresti
9. Limba in care trebuie redactata oferta: limba romana
10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
11. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: “pretul cel mai scazut”
12. Procedura aleasa: procedura simplificata proprie, anexa 2
13. Data, ora si locul deschiderii ofertei va avea loc in data de 02.05.2017, ora 12:00 la sediul DPGAC Sector 4 din Sos. Giurgiului nr.109A.
14. Documentaţia de atribuire cuprinzand fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele necesare elaborarii ofertei si propunerea de contract sunt anexate prezentului anunt.
15. Autoritatea contractanta va raspunde oricarei solicitari de clarificare pe site-ul propriu la adresa: http://www.daps4.ro intr-o perioada ce nu va depasi, de regula, 2 zile calendaristice de la primirea solicitarii, dar numai in cazul solicitarilor primite in timp util, respectiv cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificari care nu au fost transmise in timp util.
16. Alte informatii referitoare la serviciile supuse ofertarii vor fi publicate pe site-ul propriu la adresa de internet de mai sus.
17. Autoritatea contractanta nu raspunde pentru informatiile pe care operatorii economici le dobandesc din alte surse.
18. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite in cel mult 2 zile lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul procedurii.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la Tel. 031.425.41.41, Fax. 031.437.06.98, Biroul Achizitii, Investitii, Licitatii.

Descarca documentatia de atribuire

Director General,

Popescu Alexandru Leonte

Director Comercial,

Rosecu Marian

Sef Birou Achizitii, investitii, Licitatii,

Alina Popa